Ett borttagande av förbudet mot att bygga nya kärnkraftsreaktorer för att ersätta de gamla är ett i mångt och mycket välkommet beslut då vår basindustri är beroende av effektiv och billig el för att kunna konkurrera internationellt. Närmare hälften av vår energi kommer från kärnkraften.

Vi har säker kärnkraft i Sverige, men tiden går och med den uppkommer slitage. Tiden leder också fram till betydligt bättre tekniska lösningar för en säkrare och säkrare kärnkraft. Att från politiskt håll nu sända ut signalen att vi är beredda att satsa vidare på denna typ av kraftproduktion gör att fler vågar satsa på att hålla sig kvar i yrket, att fler vågar utbilda sig, att fler vågar investera resurser i tekniska lösningar.

Jag är dock inte dogmatiskt för utan lyssnar gärna på oppositionen som vill avveckla kärnkraften och deras argument till varför. (Och gärna också på hur de vill ersätta hälften av vår energiproduktion – vindkraft lär inte lösa uppgiften…Vad vill man ha i stället? Utbyggd vattenkraft? Kol? Gas? Olja?)

Kärnkraften är inte 100% optimal i alla avseenden. Så är det.  Att som motståndare dra paralleller till Tjernobyl är dock långsökt då den typen av kärnkraftverk inte går/gick att jämföra med våra. Slutförvaret är i sig problematiskt men synes nu ha fått sin lösning vad gället rent passivt förvar i bergrum långt ner i det hårda svenska urberget.

Det som är svårare att runda är uranet och hanteringen av detta ämne. Det är ett miljöproblem. Någon gång kommer dessutom detta uran att ta slut och såvida vi inte upparbetar kärnavfallet eller hittar andra lösningar med inblandning av andra ämnen – t.ex. torium –  är det ett problem i sig.

Men allt ändar i ett moment 22-läge om man bara sätter sig ner med armarna i kors. Ny teknik ger nya möjligheter. Ny teknik ger högre säkerhet. Dubbla reaktorinneslutningar är en teknik. Jag har läst någonstans att man arbetar på (kanske är det redan på plats?) nya typer av ”härdsmältefångare” i värmetåligt material. Nya kylsystem som är oberoende av en massa annan apparatur som var och en kan krångla. Allt sådant här – i kombination  med listiga idéer om blandade bränsleslag, en eventuell framtida upparbetningsteknik för avfallet – kan bara komma tillstånd med en politisk viljeinriktning åt det hållet.

Ett positivt beslut från riksdagen är därför välkommet. Jämte förstås en fortsatt positiv syn på forskning om alternativa energislag.

Läs mer här, här, här, här, här